Reglement Hapertse Dorpsquiz 2022Lees de regelementen goed door!

Algemeen
 • De Hapertse Dorpsquiz (HDQ) is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • De Hapertse Dorpsquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie van Hapertse Dorpsquiz is in handen van Stichting Hapertse Dorpsquiz, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Hapertse Dorpsquiz.
 • Dit reglement is van toepassing en bindend op elk deelnemend team en op alle deelnemers afzonderlijk.
Teams
 • De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10. Er is geen maximum aantal deelnemers per team.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen bij inschrijving.
 • De teamcaptain is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail of whatsapp. Er wordt uitsluitend met de teamcaptain gecommuniceerd.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Hapert en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Hapertse Dorpsquiz deel te nemen. Teams mogen niet samen op 1 adres zitten tijdens de quizavond.
 • Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie, collega’s of vereniging. Het is verstandig om een team te vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook aan andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de pastoor of mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Hapertnaar, sublieme combinaties voor de Hapertse Dorpsquiz dus!
Inschrijven
 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.hapertsedorpsquiz.nl
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de Hapertse Dorpsquiz, het aantal deelnemers/groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van de Hapertse Dorpsquiz.
 • De kosten voor deelname aan Hapertse Dorpsquiz bedraagt € 45,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Hapertse Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
 • Bij overmaken van inschrijfgeld dient de teamnaam vermeldt te worden.
Deelnemen
 • De organisatie stelt een quizmap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Hapertse Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond zelf.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip. Inleverspecificaties worden in de quizmap opgenomen.
 • Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in/om Hapert moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een fiets worden bezocht. Indien men een auto mag gebruiken voor een opdracht dan staat dat specifiek bij de opdracht vermeld.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdracht en dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De klok van teletekst wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
Puntentoekenning en uitslag
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Doel van de Hapertse Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Bij een gelijke stand geldt bepaald als eerste de score van de doe-vragen en als tweede de score van de bonusvragen de uitslag.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De uitslag van Hapertse Dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens het Dorpsfeest een week na de quizavond.
 • De uitslag van Hapertse Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.
Prijzen
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een nog nader te bepalen prijs ook de Hapertse Dorpsquiz Wisseltrofee uitgereikt.
Algemeen
 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Hapertse Dorpsquiz.
 • Deelnemen aan de Hapertse Dorpsquiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.
Definities
 • Hapert: van de Pals tot de Pan, van de Castersedijk tot Lemel. De industrieterreinen, de Cartier- en Hapertse Heide. Dus alles wat normaliter bij Hapert gerekend wordt.
 • Tijd: als we het over een tijdstip hebben dan is de klok van teletekst leidend.
 • Quizmap: aan het begin van de Quizavond haalt ieder team haar quizmap op bij de organisatie op een vooraf afgesproken tijdstip en locatie. Onder de term quizmap valt alles wat op dat moment uitgereikt wordt.
 • Teamcaptain: vooraf aangewezen leider van het team. Een teamcaptain mag ten aller tijde een (tijdelijke) vervanger aanwijzen indien hij/zij dit per direct bij de organisatie meldt en daarbij de naam, email en telefoonnummer van de (tijdelijke) vervanger doorgeeft.

DE HAPERTSE DORPSQUIZ

ZORG DAT JE ERBIJ BENT

 

 

back to top